İletişim Hattı +90 (272) 512 51 39
Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder. Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil  Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

(2) Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi. b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması. c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik  yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar da aranır.

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri  ürünler yerli malı kabul edilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmiş ve TOBB Yönetim Kurulunun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre Yerli Malı Belgesinin TOBB ’ince hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur Belgenin düzenlenmesi için yerli katkı oranının hesaplanması ve Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir Yerli Katkı Oranı Hesabı’nın mali yönden incelemesini yaparak resmi kayıtlara uygunluğunu onaylaması gerekmektedir. Yürürlüğe giren tebliğ ile, başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından siz üyelerimizi mağduriyet yaşaması için, yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlaması ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz.

YERLİ MALI BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER 

Ön Koşul: Müracaat sahibi BSO üyesi olmalı ve ürünle ilgili geçerli Kapasite Raporu bulunmalıdır.

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma ıslak kaşeli olmalıdır:

1-    Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız)

2-    Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname (Taahhütname için Tıklayınız)

3-    Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Hesap Cetveli için Tıklayınız)

(Her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı, Cetvelinin Ek 3D sayfasındaki SM/SMMM/YMM ait bilgiler doldurulmuş olmalıdır.)

Aşağıda belirtilen belgeler aslından çekilmiş fotokopi ve her sayfası firma ıslak kaşe ve imzalı olmalıdır.

4-    Hesap Cetveli hesaplamasında yer alan yerli girdilere ait faturalar

(Hesaplama cetvelinde ait olduğu yerli girdinin sıra numarası belirtilerek)

5-    Bu yerli girdilerin imalatçı firmalarına ait Sanayi Sicil Belgeleri

(Yerli girdiler doğrudan imalatçı firmalardan temin edilmemiş ise temin edilen firma ile onun satın aldığı imalatçı firma/firmalar arasındaki faturaların da sunulması gereklidir)

6-    Hesap Cetveli hesaplamasında yer alan ithal girdilere ait faturalar

(Hesaplama cetvelinde ait olduğu ithal girdinin sıra numarası belirtilerek)

7-    Mali Müşavir ruhsat sureti ve ayrıntılı faaliyet belgesi

(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti)

Ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır.

Asılları getirilmediği durumlarda noter onaylı suretleri istenir:

8-    Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

9-    Sanayi Sicil Belgesi (Kapasite Raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalıdır)

10-  Marka Tescil Belgesi (Düzenlenecek Yerli Malı Belgesinde marka ismi de yazılması isteniyorsa)

11-  Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda Firmaları İçin)

12-  Maden Ruhsatı (Maden Firmaları İçin)

13-  Ücret Dekontu

-Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız-

*DİKKAT:  01.01.2022 tarihinden itibaren Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınmaya başlanmıştır. Belge bedeli olan 650 TL'nin ise Odamız hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir.

 

Oda İşlemleri

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi